Výuka

 

Vyberte si z naší nabídky kurzů pro veřejnost. Můžete se přihlásit i do již probíhajících kurzů. 

KURZY VÝUKY OBECNÉ ANGLIČTINY          

  • začátečníci
  • mírně pokročilí
  • středně pokročilí
  • pokročilí

- časová dotace 2x 45 minut týdně / 1 x 90 minut týdně

- délka trvání kurzu 17 týdnů

Cena za kurz:  3.500,-Kč  (max. 4 studenti, kurz se otevírá při přihlášení min. 3 studentů!)

Přihlašte se ve dvou a získáte 5% slevu na kurzovném!    

 

SPECIALIZOVANÉ KURZY ANGLIČTINY

  • konverzace
  • příprava ke zkouškám (maturita, přijímací zkoušky na VŠ, FCE)
  • obchodní angličtina

Časová dotace a délka kurzu je přizpůsobena podle individuálních požadavků a potřeb studentů.

Cena za kurz: dohodou dle požadavků na kurz     

 

NEVYHOVUJE VÁM STUDIUM VE SKUPINĚ, POTŘEBUJETE TERMÍN VÝUKY PŘIZPŮSOBIT VAŠIM ČASOVÝM MOŽNOSTEM?  - VYBERTE SI INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU ANGLIČTINY (více na odkazu Individuální výuka).       

CHCETE USPOŘIT ČAS A UČIT SE Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVY ČI KANCELÁŘE? - ZVOLTE NOVĚ NABÍZENOU MOŽNOST DISTANČNÍ ON-LINE VÝUKY.

Společný evropský referenční rámec

 
ZAČÁTEČNÍK

 

A1 Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.


STŘEDNĚ POKROČILÝ UŽIVATEL

 

B1 Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

B2 Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

 
VYSPĚLÝ UŽIVATEL

 

C1 Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

C2 Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.